Anekdotas

Turistas, kelionëje prie "Lohneso" eþero, klausia gido: -Sakykite, o kada Lohneso pabaisa pasirodo þmonëms? Gidas atsako: -Paprastai, po penkiø, ðeðiø bokalø, sere…

   

Facebook komentarai