Anekdotas

Eina moteris gatve, þiûri - guli girtas vyras baloje, visas purvinas.

Vyras:

- Tu pati kiaulë.

Moteris:

- Að juk nieko nesakiau.

Vyras:

- Bet pagalvojai.

   

Facebook komentarai