Anekdotas

Trys girtumo stadijos:

1. Prieni prie barmeno ir sakai: "Duok duris, einu namo."

2. Álipi á taksi. Taksistas klausia: "Kur vaþiuosim?" Atsakai: "Ne tavo reikalas."

3. Parsivedi namo ið baro panelæ. Þmona klausia: "Kas èia?" Tu jai: "Tssss, apsimesk mano sese."

   

Facebook komentarai