Anekdotas

Gráþo vyras namo. Þmona miega. Ryte þmona klausia vyro:

- Tu ir vël vakar gerei?

- Ne, negëriau.

- O kas ten nukrito taip garsiai?

- Paltas.

- Kodël taip garsiai?

- Nes að jo nebuvau nusiëmæs.

   

Facebook komentarai