Anekdotas

Ateina á kavinæ lankytojas. Prie jo priena padavëjas:

- Ko pageidausite?

- Meldþiamasis, praðom man atneðti tauræ konjako, du ðimtus gramø degtinës, stiklinaitæ likerio, bokalà alaus ir puodelá arbatos. Tik arbatà ne pernelyg stiprià, nes paskui neuþmiegu.

   

Facebook komentarai