Anekdotas

Ákauðæs þmogelis naktá uþklysta á kapines ir ákrenta á iðkastà duobæ. Niekaip nepavyksta iðlipti. Ðaukiasi pagalbos. Netrukus prie duobës prieina taip pat ákauðæs kapiniø sargas.

-Na, ko èia dabar ðauki?

-Blogai, baisu, ðalta!

-Ir kaip tau nebus ðalta, juk visas þemes nusispardei.

   

Facebook komentarai