Anekdotas

Vëlai vakare á visà parà dirbanèià gërimø parduotuvæ ateina vienuolë. Apsiþvalgo, ar niekas nemato, ir papraðo duoti alaus.

-Negi vienuolës geria alø? - su ironiðka ðypsenële teiraujasi pardavëjas.

-Visai ne! - ima gintis vienuolë. -Alumi að plaunu galvà, kad plaukai geriau augtø.

-A-a, aiðku, - linguoja galvà pardavëjas. -Tai tada dar paimkite ir ðitø skrudintø bulvyèiø. Galësite vietoj plaukø suktukø panaudoti.

   

Facebook komentarai