Anekdotas

„Lietuviðkas“ trijø þvaigþduèiø brendis parodoje uþëmë pirmà vietà, o penkiø þvaigþduèiø negavo jokios prizinës vietos.

-Kaip gi taip atsitiko? - klausia þurnalistai gamintojø.

-Patys stebimës - juk ið vienos statinës pylëm!

   

Facebook komentarai