Anekdotas

Ið restorano iðëjo visai girtas vyriðkis, nuþvelgë viltingai laukianèius taksi vairuotojus ir garsiai pareiðkë:

-Tam, kuris nuveð mane namo, duosiu 100 doleriø premijà.

Taksistai, rungdamiesi tarpusavyje, pripuolë prie pelningo kliento. Visus aplenkë jaunas vairuotojas, kuris pirmas privaþiavo prie sunkiai stovinèio vyriðkio ir atidarë jam duris. Kai ðis atsisëdo, taksistas klausia:

-Puiku pone, kur jus veþti?

Vyriðkis ilgai nustebæs þiûri á taksistà, o paskui jam sako:

-Gerbiamasis, jei að prisiminèiau savo namø adresà, ar að siûlyèiau tokio dydþio premijà?

   

Facebook komentarai