Anekdotas

Þmogus nualpo gatvëje. Aplink já netrukus susispietë þmonës.

-Duokite vargðeliui gurkðtelëti viskio, - pasakë viena ponia.

-Jam reikia daugiau oro, - pareikalavo dama su skëèiu.

-Duokite jam viskio, - pakartojo ponia.

-Já reikia nuveþti á ligoninæ, -tarë praeivis.

Ligonis pramerkë akis ir suðnabþdëjo:

-Nutilkite visi ir klausykite, kà sako ponia.

   

Facebook komentarai