Anekdotas

Gerokai po vidurnakèio policininkas sustabdo ðiek tiek svirduliuojantá baikerá.

- Kur, tamstele, trauki?

- Á paskaità apie moralæ ir dorovæ, ponas policininke.

- Nepûsk arabø! Kas gi skaito paskaitas apie moralæ treèià valandà nakties?

- Mano þmona.

   

Facebook komentarai