Anekdotas

Vyriðkis eina pro alaus barà ir sako sau:

- Árodyk, kad turi valios, neuþsuk.

Praeina keliasdeðimt metrø pro barà ir dþiaugiasi:

- Árodei, dabar galima bare ir atsipalaiduoti.

   

Facebook komentarai