Anekdotas

Anglija. Keliu vaþiuoja vikaras. Já sustabdo policininkas. Þiûri - vikaras girtas, rankose laiko pustuðtá vyno butelá.

-Kodël geriate, ðventas tëveli?

Vikaras atsako, kad vandená, taèiau policininkui nesutikus iððoka á laukà atsiklaupia ant keliø, sudeda rankas maldai ir ðauka:

-Dieve, tu ir vël padarei stebuklà!

   

Facebook komentarai