Anekdotas

Þiûri pro langà tëtis ir sûnus. Sûnus klausia:

-Tëti, paaiðkink, kas yra girtuoklis?

Tëvas atsako:

-Paþiûrëk pro langà, ten auga 4 medþiai. Kam atrodo, kad ten auga 6 medþiai - tas yra girtuoklis.

-Tëti, bet ten tik 2 medþiai...

   

Facebook komentarai