Anekdotas

Griþta vyras namo paryèiais girtut girtutëlis. Þmona jam sako:

-As tau sakiau, kad gali iðgerti tik 2 bokalus alaus ir turi gráþti 10 valandà namo. Vyras atsako:

-Matyt að ir vël viskà sumaiðiau.

   

Facebook komentarai