Anekdotas

Eina du girtuokliai gatve ir vienas sako kitam:

-Laþinamës ið butelio, kad pirmas þodis, kurá iðtars mane pamaèiusi þmona, bus „saulute“.

-Tu á save pasiþiûrëk – girtas, murzinas...

-Ot laþinamës!

-Taigi þinau að tavo tà þmonà – ragana...

-Na, tai laþinamës!?

-Gerai jau, laþinamës.

Ateina pas já namo, beldþiasi á duris:

-Saulute, atidaryk mums duris.

-Saulute!!! Kad tu kur padvëstum, ðunie!

   

Facebook komentarai