Anekdotas

Gyveno syká kaime du alkoholikai. Syká jie susitinka. Vienas sako:

-Girdëjau, nebegeri.

-Jo, uþsikodavau.

-Pas kà?

-Matai, troba kaimo gale? Va ten.

Nueina alkoholikas á tà trobà. Pasibeldþia. Atidaro senis duris. Alkoholikas sako:

-Uþkoduok mane.

Nusiveda já senis á tvartà. O ten stovi didþiulis juodas erþilas su dar didesniais pautais.

-Èiulpk. - sako senis.

-Bet bet...

-Tu tik èiulpk greièiau...

Na, paèiulpë alkoholikas... O senis sako:

-Dabar, jei gersi, visiems pasakysiu...

   

Facebook komentarai