Anekdotas

- Mielasis, ar prisimeni tà porà, su kuria mes Bahamuose per atostogas susipaþinom? Tu dar tada prisigërei bare paskutinæ dienà ir vis prie jø kibai – kvietei pas mus á sveèius.

- Na, kaþkà prisimenu.

- Tai va. Tie idiotai rytoj ið tikrøjø atvaþiuoja.

   

Facebook komentarai