Anekdotas

Girtuoklis stovi gatvëje ir ðûkauja

-Stebuklas að maèiau NSO

-Jûs tikrai matëte skraidanèià lëkðtæ -klausia jo vyriðkis su labai dideliais ûsais

-Madam, að galiu prisiekti-atsako girtuoklis.

   

Facebook komentarai