Anekdotas

Girtas, nesëkmingai bandantis uþsësti ant arklio, ðaukiasi visø ðventøjø pagalbos.:”Ðventas Petrai, padëk. Ðventas Jurgi, padëk. Ðventas Jonai, padëk.” Galø gale sukaupæs paskutines jëgas strykteli ir, neapskaièiavæs, persirita per arklá. “Ramiau, ramiau,- murma jis,- Ne visi gi ið karto.”

   

Facebook komentarai