Anekdotas

Sëdi þmogus ant jûros kranto. Staiga bangos á krantà iðmetà auksinæ þuvelæ. Þmogelis jà pagauna, ir ji, kaip visada, þmogaus balsu sako:

- Paleisk mane, að stebuklinga, að bet koká tavo norà iðpildysiu.

Vyriðkis:

- Alaus!!!

Staiga ið tiesø ant kranto atsiranda daugybë alaus.

Vyriðkis:

- Oooo, kiek alaus!

Paëmæs þuvelæ uþ uodegos, patranko á akmená:

- Na va, ir þuvies yra.

   

Facebook komentarai