Anekdotas

Visiðkai girtas vyras áëjo á barà ir uþsisakë viskio, pridûræs, kad nori atðvæsti savo skyrybas.

- Sveikinu, - tarë barmenas. - Matyt, kad jau seniai ðvenèiate.

- O, taip, - su dþiaugsmu sutiko klientas. - Ðtai jau dvideðimt penkeri metai!

   

Facebook komentarai