Anekdotas

- Tu þinai, mane paliko þmona.

- Tai tada pasiimk butelá degtinës ir jame paskandink savo nelaimæ.

- Nieko nebus.

- Kodël, nëra pinigø?

- Pinigø yra, bet nelaimës nëra.

   

Facebook komentarai