Anekdotas

Vyras pasakoja þmonai:

- Ðiandien mes darbe surengëme konkursà, kas daugiau iðgers degtinës.

- Ir kas uþëmë antrà vietà?

   

Facebook komentarai