Anekdotas

Kai uþvakar gráþau iðgëræs, vaikai manæs nepaþino.

- O kai iðsiblaivei?

- Supratau patekæs á svetimà butà.

   

Facebook komentarai