Anekdotas

Vëlø vakarà á vieðbutá gráþta gerokai ákauðæs sveèias ir garsiai ðaukia budëtojui:

- Klausykite, kodël neveikia liftas?

- Atleiskite, pone, liftas veikia, bet jûs áëjote á telefono bûdelæ.

   

Facebook komentarai