Anekdotas

Vieðbutyje kilo gaisras. Visi bëgioja koridoriais ir ðaukia:

- Vandens! Vandens!

Ûmai prasiveria vieno kambario durys ir pasigirsta mieguistas balsas:

- O að praðyèiau didelio bokalo alaus!

   

Facebook komentarai