Anekdotas

Du taurelës mëgëjai iðëjo ið alaus baro visiðkai nusigëræ ir abu èia pat prie baro nusmigo. Paryèiais vienas ið jø uþsimanë pipi ir sako kitam:

- Klausyk Vania, að labai noriu pipi, bet dar visai girtas ir negaliu pats iðsitraukti, gal tu galëtum man padëti?

Vania kiða rankà, bet kadangi pats girtas tai vietoj klyno ákiða rankà á kiðenæ kur guli vakarykðtis raugintas agurkëlis. Apgraibæs já iðtraukë ir pasimetæs sako:

- Þinai Petia, man regis, kad að tau JÁ nutraukiau.

- Aha, tiksliai, va jauèiu kaip kraujas per kojas teka.

   

Facebook komentarai