Anekdotas

Vyras gráþta namo. Skambina á duris. Atidaro þmona.

- Ach tu alkoholike! Kam að uþ tavæs tekëjau? Kur tavo naujas paltas? Vël pragërei, avine tu?!

- Kodël pragëriau? Pameèiau.

- O butelis ið kur?

- Radau.

   

Facebook komentarai