Anekdotas

Kaip reikiant iðgëræs subjektas iðeina ið baro ir, vos paeidamas, prieina prie savo maðinos. Prie jo prieina policininkas:

- Argi galima taip prisigërus vairuoti automobilá?

- O kà man daryti, jûs gi matote, kad að negaliu eiti pësèias.

   

Facebook komentarai