Anekdotas

Á parfumerijos parduotuvæ áeina dviese ir sako:

- Praðom du "Troinoj" ir vienà "Pakalnuèiø".

- Imtumët ið karto tris "Troinoj", - sako pardavëja.

- Kaip galima? Su mumis dama!

   

Facebook komentarai