Anekdotas

Vëlø rudená, susëdo alkoholikai prie ðiaudø kupetos ir geria. Po kiek laiko jiems pasidarë ðalta ir vienas ið jø padegë tà kupetà. Tai pamatæ kaimo þmonës nutarë paþiûrëti kas vyksta.

Pamatæs atbëganèius kaimo þmones vienas alkoholikas sako:

- Kai padegti, tai niekas nepadëjo, o kai ðildytis tai visi susirenka.

   

Facebook komentarai