Anekdotas

Iðeina labai vëlai ið baro ypaè pavëpæs pilietis.

Tamsu. Eina jis, eina ir prieina skelbimø stulpà. Nesupranta, kas gi èia jam kelià pastojo. Iðtiesia á prieká delnus ir apèiuopomis ima eiti aplinkui.

Eina, eina, eina ir eina. Staiga sustoja ir kad suriks:

- Þmonës!!!!! Gelbëkit!!!!! Mane uþmûrijo!!!

   

Facebook komentarai