Anekdotas

Èiapajevas iðrikiavo divizijà ir klausia:

-Kariai-raudonarmieèiai, pasakykit, ar paukðèiams reikalingi pinigai?

- Na, ne, Vasilijau Ivanovièiau.

- Tai ðtai, ereliai! Jûsø uþmokestá pragëriau!

   

Facebook komentarai