Anekdotas

Laidoja du jaunus þmones. Liudininkas pasakoja:

- Jie susilaþino, kuris toliau nuðoks pro tramvajaus langà.

- Ir kuris nugalëjo? - klausia jo.

- Tas, kuris deðinëje…

   

Facebook komentarai