Anekdotas

Mirðta senas airis. Atëjusiam aplankyti draugui sako:

- Þinai, po mano lova guli seno viskio butelis. Tas viskis buvo padarytas tais paèiais metais, kai að gimiau. Kai að numirsiu, iðpilk já ant mano kapo...

- Gerai, be problemø! Tiktai, tu nieko prieð, jei að já prieð tai perleisiu per kepenis?

   

Facebook komentarai