Anekdotas

Sibirieèiø patirtis nr.1: Jei prabudæs ryte ir paþiûrëjæs pro langà matai baisø, iðpurtusá lokio veidà, vadinasi, vakar per daug prigërei su draugais, nes tai visai ne langa,s o veidrodis.

   

Facebook komentarai