Anekdotas

Kas bus, jei Rusijoje dings degtinë? Na, kadangi egzistuoja materijos ir energijos tvermës dësniai, reiðkia, kad ta dingusi degtinë atsiras kaþkur kitur. Ðtai ten ir bus Rusija.

   

Facebook komentarai