Anekdotas

Sëdi narkomanas ir valgo saulëgràþas. Staiga viena nukrenta ant þemës. Jis sako:

- E, tuoj pat varai èia. E, tau sakau. Varyk èia. Tu man nesipraðyk èia. Nu, gerai, pati norëjai.

Jis paima visà saujà likusiø saulëgràþø, numeta ant þemës ir sako:

- E, atveskit jà man.

   

Facebook komentarai