Anekdotas

Ateina narkomanas á þaislø parduotuvæ ir klausia pardavëjos:

- Ar jûs turite kà nors ádomaus?

- Turime prisukamà pelæ.

- O kaip ji veikia?

- Jûs jà uþsukate. Ji pradeda bëgioti, o paskui jà ir visos kitos pelës susirenka.

Po to ji áðoka á upæ, o pelës paskui jà.

- O jûs prisukamo policininko neturite?

   

Facebook komentarai