Anekdotas

Kas yra ðviesos greitis?

Tai toks greitis, kai jûs ið ðaldytuvo iðtraukiate butelá alaus, anksèiau, nei ðaldytuve uþsidega lemputë.

   

Facebook komentarai