Anekdotas

Chuliganai vëlai vakare susistabdo pagërusá vyrukà:

- Ei, trauk pinigus, viskà, kà turi kiðenëse.

Vyrukas ákiða rankà á kiðenæ ir iðsitraukia pistoletà:

- Gult!

Chuliganai, greitai ávertinæ situacijà, sugula. O vyrukas tæsia:

- Gerai, o dabar plauksite paskui mane.

Chuliganai pradeda ðliauþti paskui svirduliuojantá vyrukà, vaizduodami, kad plaukia... Taip praðliauþia keliasdeðimt metrø ir gerokai nusibrozdina pilvus. Galø gale vienas ið chuliganø neiðkenèia:

- Ei, vyruk, klausyk...

- Kà?

- Neversk mûsø ðliauþti, èia gi asfaltas!

- Tylëk, nes nardyti priversiu!

   

Facebook komentarai