Anekdotas

Nusipirko vyrukas kokaino. Iðsitraukia miesto centre, susipila á delnà, prikiða prie nosies, ir jau trauks... Tik staiga, ið kaþkur atsiradæs policininkas savo delnu uþdendgia vyruko delnà, pareikðdamas:

- Va ir trys meteliai...

Vyrukas greitai perverèia delnà, ir sako:

- Dar paþiûrësim, kam...

   

Facebook komentarai