Anekdotas

Ateina maþa mergytë (na tokia, kad tik ausys kyðo ið uþu prekystalio) á parduotuvæ, duoda pardavëjai 50 rub. ir sako:

- Penkias degtinës.

- O ar paneði? - klausia pardavëja, dëdadma butelius ant prekystalio.

- Tai va, ir að dabar galvoju, kad gal geriau du iðkart iðgert.

   

Facebook komentarai