Anekdotas

Vaþiuoja du narkomanai su maðina. vienas staiga rëkia:

- Stabdyk durniau, ðuniukà pervaþiuosi! Stabdyk!

Bac pervaþiavo. Vaþiuoja toliau. Tas vël rëkia:

- Stabdyk, kaèiukas ant kelio! Stabdyk, kaèiukà suvaþinësi!!

Bac ir kaèiukà pervaþiavo. Vaþiuoja toliau. Vël:

- Stabdyk, bobutëëëë!!! stabd.... asile kodël nestabdei, vargðæ bobutæ pervaþiavai?!

Tas atsisuka á já ir sako:

- Klausyk, pats vairuoji, pats ir stabdyk.

   

Facebook komentarai