Anekdotas

Per baliø nusigëræs porûèikas Rþevskis kabinëjosi prie moterø. Jis buvo tokioje stadijoje, kai jam jau nerûpëjo nei moterø iðvaizda, nei amþius, nei lytis.

   

Facebook komentarai