Anekdotas

Uþsienieèio dienoraðtis:

Pirmadienis: Gëriau su rusu. Vos nemiriau..

Antradienis: Nieko neatsimenu

Treèiadienis: Nieko neatsimenu

Ketvirtadienis: Nieko neatsimenu

Penktadienis: Pachmielas su rusu

Ðestadienis: Geriau jau bûèiau numiræs pirmadiená

   

Facebook komentarai