Anekdotas

Stumiasi du narkomanai - jaunas ir senas. Jaunasis klausia:

- Klausyk, o kada bus kaifas?

- Matai tuos krûmelius? Kai virð ju praskris þalias ðuniukas, þinok jau

kaifas.

Netoliese du "chroniai" geria. Vienas sako:

- Þiurek, þalias shuniukas skrenda.

Kitas paþiuri:

- Neee, ðitas ne mûsø, ðitas narkomanø.

   

Facebook komentarai