Anekdotas

Veiksmas vyksta ganykloje. Popietë. Ganykloje bliauna dar nepamelþtos karvës. Kaip tik tuo metu takuèiu, svyruodama, eina ðiek tiek padauginusi melþëja.

Atsisukusi karvë klausia:

- "Tai ka, vël girta?!".

Melþëja atsidusdama:

- "Aha..."

Karvë:

- "Gerai.. Kabinkis uþ speniø - paðolinësui..."

   

Facebook komentarai