Anekdotas

Plaukioja skrandyje kopûstai. Ið virðaus pasipila degtinë ir sako:

- Kà jûs èia veikiat? Ten virðuj taip linksma.

- Tuoj paþiûrësim!

   

Facebook komentarai